Support Us

ލިޔުންތެރިޔާ: ޑރ. ޢަބްދުﷲ ފާރޫޤް އިބްރާހީމް

އިޖުތިމާއީ، ދީނީ އަދި ގާނޫނީ އެކިއެކި މައްސަލަތަކުގައި ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވަން ޝައުގުވެރިވެވަޑައިގަންނަވައެވެ. ލިޔުންތެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ޢަބްދުﷲ ފާރޫޤް އިބްރާހީމް މިހާތަނަށް ކުރެއްވި އެންމެ މުހިއްމު އެއް މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވެނީ ރިޔާޟުއްޞާލިޙީން ޙަދީޘް ފޮތް ދިވެހި ބަހުން ތަރުޖަމާކުރުމަށްފަހު ޢާއްމުންނަށް ފެންނަގޮތަށް އިންޓަނެޓަށް ދޫކުރެއްވުމެވެ. ޢަބްދުﷲ ފާރޫޤް އިބްރާހީމް ޝަރީޢާ އިން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ޙާސިލްކުރެއްވީ ސައުދީ ޢަރަބިއާގެ މަދީނާ ޔުނިވަރސިޓީން، 1988ގައެވެ. އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒުން މާސްޓަރ ޑިގްރީ ޙާސިލްކުރެއްވީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން، 2018 ގައެވެ. ޑޮކްޓަރް އޮފް ފިލޯސަފީ ހާސިލްކުރެއްވީ މެލޭޝިޔާގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މަލާޔާއިން 2022 ގައެވެ. .