Support Us

ލިޔުންތެރިޔާ: މުހަންމަދު ސަޢީދު

މުހަންމަދު ސަޢީދަކީ ދިވެހި އަދަބިއްޔާތަށް ޚާއްޞަ ޝައުޤެއް ހުންނަ ބޭފުޅެކެވެ. ވާހަކަ ދެއްކެވުމާއި ލިޔުންތެރިކަމަކީ ސައީދުގެ އެންމެބޮޑު ޝައުޤެވެ. މިހާތަނަށް 300 އަށްވުރެ ގިނަ ޚިތާބު އޭނާ ލިއުއްވާފައިވެއެވެ. އަދި ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ޤައުމީ ވަރަށް ގިނަ މުބާރާތުގެ ފަނޑިޔާރުކަން ކުރައްވާފައިވެއެވެ. ހިންގުމުގެ ދާއިރާއިން މާސްޓާސް ޑިގްރީ ޙާސިލްކުރައްވާފައިވާ ސައީދު ތަޢުލީމީ ދާއިރާގައި ތިރީހަކަށް އަހަރު ހިދުމަތް ކުރައްވާފައިވެއެވެ.