Support Us

ލިޔުންތެރިޔާ: މުހައްމަދު ބުޝްރީ

މުހައްމަދު ބުޝްރީގެ "ކެޔޮނިރު" ކޮލަމަކީ މީގެ ތިރީހަކަށް އަހަރު ކުރީން، 1990 ގައި، "ހަވީރު" ނޫހުން ފެޅި ކުރިއެކެވެ. "ހަވީރު"ގައި ޒުވާނުންގެ މައްސަލަތަކުގެ އިތުރުން ތަފާތު ދާއިރާތަކަށް އޭނާ ލިއުއްވި އެވެ. އޭގެ ފަހުން އައްޑުވަސް، މިނިވަން ނޫސް، ދިވެހި އޮބްޒާވަރ، ވަންއޮންލައިން ފަދަ އޮންލައިން ސައިޓްތަކުގެ އިތުރުން މަންޑޭޓައިމްސް މަޖައްލާގައި އިނގިރޭސި ބަހުންވެސް "ކެޔޮނިރު" ކޮލަމް ގެނެސްދެއްވާފައި ވެއެވެ. އިޖުތިމާއީ ތަފާތު މައްސަލަތަކަށް ލިއުއްވަމުން ގެންދަވާ ބުޝްރީއަށް ވަނީ ނޫސްވެރިކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވި ނޫސްވެރިކަމުގެ ރިހިގަލަން ލިބިވަޑައިގެންފައި ވެއެވެ. ދެ އަހަރު ދުވަސް ވަންދެން ނެރުނު އިނގިރޭސި ހަފްތާ މަޖައްލާ "މަންޑޭ ޓައިމްސް"ގެ އެޑިޓަރަކީ މުހައްމަދު ބުޝްރީ އެވެ. ބުޝްރީއަކީ މިހާރު "އަދިވެސް" އޮންލައިންގެ ސީނިއަރ ކޮލަމިސްޓެވެ.