Support Us

ލިޔުންތެރިޔާ: ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު

ޢަބްދުﷲ ރަޝީދަކީ ކުޅަދާނަ އަދީބެކެވެ. އެކި ރޮނގުތަކުން އޭނާގެ ގަލަންކޮޅު ހިނގައެވެ. އަދަބީ އެކި ރޮނގުތަކުން ފަސޭހަކަމާ އެކު ލިޔުއްވައެވެ. މޮޅު ޅެންވެރިއެއް ވެސް މެއެވެ. ޚާއްސަކޮށް ދިވެހިރައިވަރުގެ ހަމަތައް ހެޔޮ ގޮތުގައި ދަމަހައްޓަން ބާރު އަޅުއްވައި އޭގެ ރާގުތައް އާންމުކުރައްވަން ގިނަގުނަ މަސައްކަތް ކުރަވައެވެ. ޅެމުންގެ އެކި ވައްތަރުތަކާއި ރައިވަރު ކޮންމެ މައުޒޫއަކަށް ވެސް ފަސޭހަކަމާ އެކު ހައްދަވައެވެ. ޢަބްދުﷲ ރަޝީދަކީ އެކި މައުޒޫތަކަށް މޮޅަށް ލިޔުއްވާ ލިޔުންތެރިއެއް ވެސް މެއެވެ. ޚާއްސަ ރޮނގުތަކުގެ ތެރޭގައި ފަލަކީ އިލްމާއި ބަހާއި އަދަބާއި އިޖުތިމާއީ އަދަބުތައް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.