Support Us

ހުޅަނގުގެ ސިފަ

ތަހުޒީބުވީ ޔޫރަޕިޔަނުން ކޯޓާއި ފަޓްލޫނޭ ލުމުން
ވަޙުޝީ ނުބައި ޙައިވާނަކޭ އެއްފަދަ ވިޔަސް ނުލަފާކަމުން

ނަސްލީ ތަފާތު ނުބައިކަމަށް އަޑު އުފުލިޔަސް މުޅިދުނިޔެއަށް
ވަސްވެސްނެތޭ އެވެރިންކިބައި އެކަމުގެ ވިޔަސްކުޑަ ޒައްރަކުން

މީހުން މަރައި ތަންތަން ފަނާކުރުމަށް އެމީހުން ހަމަ މޮޅޭ
އަމުނައިލެވޭ ފައްޗެއް އެތައް އެވެރިން ފަނާކުރި ބިންތަކުން

ތަންތަން ބިނާކުރުމީ ކުރާ ކަމަކަށް ނުވާއިރު އެއުރެމެން
އަންދައި ހަދަތެ އަޅިޔަށް އެތައް ގައުމެއް އަޅާހައި ބޮންތަކުން

ޗައިނާ ތަފާތު ވުމުން އެއާ ކުރެޔޭ ބިނާ އެކި ގައުމުތައް
ޓައިވާނުވެސް ނުލަޔޭފުނޑައި ރުޅިވެރިކަމާ ދުޝްމިނުކަމުން

ޢަރަބީންގެ އެކިއެކި ލީޑަރުން މެރިޔޭ ހުޅަނގު ރުޅިވެރިކަމުން
ކަރަޔަށްޢަރަބި ވަކިހިއްޕުމަށް ހުޅަނގުން ވެރީން ދަހިވެތިވުމުން

ތުރުކީ ޚިލާފަތު ވެއްޓުމަށް އެއުރެން ޢަރަބި ބަޔަކާ އެކީ
ޙުރުމަތްކަނޑައި ބިމަކަށް ވިމާތް އިޒުރޭލު ވެރިކުރި ގަދަކަމުން

އެނުބައި ޖަރީމާއިން ނުކުތް އަސަރޭ ފަލަސްޠީނަށް އައީ
މެނުވީ ނެތޭ ގެއްލުން ދިނުން ޒައިނިސްޓް ނުލަފާ ޚާއިނުން

ވެރިޔަކުނެތޭ އިސްކުރެވިފައި ހުޅަނގުގެ ތަނެއްގައި ރަހުމުހުރި
މެރިޔަސް ކުށެއްނެތް މުސްލިމުން ރުހެޔޭ އެމީހުން އެއްހިތުން

ފަހުގެ
މިލިޔުން ކިޔާލުމުން
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
އިތުރު ޅެންތައް
ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *