ލިޔުންތެރިޔާ: އިބްރާހީމް ވަޙީދު "އޮގަރު"

އިބްރާހީމް ވަޙީދު “އޮގަރު” އަކީ ތަފާތު އެކި ރޮނގުރޮނގުގެ މާހިރެކެވެ. އޭނާގެ މައި ދާއިރާޔަކީ ތަޢުލީމީ ދާއިރާޔަށް ވިޔަސް، އޭނާޔަކީ ދުނިޔޭގެ ތަފާތު އެކި ބަހާއި ކުރެހުންތެރިކަމާއި ތަރުޖަމާކުރުމާއި ޅެންވެރިކަމާއި މިޔުޒިކާއި ވާހަކަދެއްކުންތެރިކަމާއި ރޭޑިޔޯ ޓެލެވިޜަންގެ ދާއިރާއިން ވަރަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ބޭފުޅެކެެވެ. ސަރުކާރާއި ދައުލަތުގެ މަތީ ފެންވަރުގެ އެކި ވަޒީފާގައި ޚިދުމަތް އަދާކުރައްވައި، ދުނިޔޭގެ ގިނަ ތަންތަނަށް ދަތުރުކުރައްވައި ހެއްދެވުމުގެ ގޮތުން ތަޖުރިބާގެ ގޮތުން މުއްސަނދި ބޭފުޅެކެވެ. އަދި ލިޔުންތެރިކަމުގެ ރޮނގުން ރާއްޖޭން ބޭރުގެ އެކި އެވޯޑު ޙާޞިލް ކުރައްވައިފައިވާ ބޭފުޅެއްމެއެވެ. އޭނާގެ ލިޔުއްވުންތައް ރާއްޖޭގެ އެކި ނޫސް މަޖައްލާގައިވެސް ޝާއިޢުކުރެވިފައި ވެއެވެ.