Support Us

ލިޔުންތެރިޔާ: އުތީމު އާދަމް ޢަބްދުއްރަހުމާން

– އުތީމު އާދަމް ޢަބްދުއްރަޙްމާނުގެ ޅެންވެރިކަމުގެ ފަންނަކީ ހިތަށް ނަލަ، ދުލަށް ފަހި ވަޒަންތަކުން ހައްދަވާ މުތްތަކެއް ފަދަ އަޖައިބުކުރުވަނިވި ފުރިހަމަ ޅެންވެރިކަމެވެ. ދިވެހި އަދަބިއްޔާތަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ ދާއިރާއިން ޅެންހެދުމުގެ ރޮނގުން އާންމު ޚިދުމަތުގެ ހިތްވަރުދިނުމުގެ އިނާމު 2004ވަނަ އަހަރު ލިބިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. ހަމަ އެހެންމެ ދިވެހިބަހާއި އަދަބިއްޔާތުގެ ދާއިރާއިން ޝަރަފްވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމް 2016ވަނަ އަހަރު ވަނީ ލިބިވަޑައިގެންފައެވެ.