ރަސްގެފާނާއި ބަށީގެ ވާހަކަ

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

އެއްދުވަހަކު ރަސްގެފާނު އެ މަނިކުފާނުގެ ޚާދިމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. "މިއަދު އަހުރެން ބަށި ކާ ހިއްވެއްޖެއެވެ."

ދެން، ރަސްގެފާނަށް، ޚާދިމު ދެންނެވިއެވެ. "އެހެންތޯއެވެ؟ ދެން، އެހެން ނުވާނީ ވެސް ކީއްވެތޯއެވެ؟ މާތްރަސްކަލާނގެ ބަށީގައި ބަރަކާތްލައްވާފައި ވެއެވެ. ބަށި ފިހެގެން ކެވެއެވެ. އަދި، ތެލުތައިގެން ވެސް ކެވެއެވެ. ބަށީގައި ރިހަ ކެއްކެއެވެ. އަދި މަސްހުނި ވެސް ހެދެއެވެ. ބައްޓަކީ އެއްވެސް ސަރުބީއެއް ނުހުންނަ އެއްގަމު މަސްފަދަ އެއްޗެކެވެ. ހުޅުނބެއް، ކައްޓެއް، ނުހުންނަ ކަނޑު މަސްފަދަ އެއްޗެކެވެ!"

ދެން، ރަސްގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. "ނަމަވެސް، ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން، އަހުރެން ބަށި ކައިގެން ކުޑަކޮށް ބަނޑަށް އުނދަގޫވިއެވެ."

ދެން، ޚާދިމުކަލޭގެ ދެންނެވިއެވެ. "އާދެ، ބަށި ދެއްތޯއެވެ؟ މާތްރަސްކަލާނގެ ލައުނަތް ބައްޓަށް ހުއްޓެވެ! އެއީ ކެއުމުން، ބަނޑު ފުފި ބަރުހެލިކޮށްލައި ލޮޑުކޮށްލާ އެއްޗެކެވެ. އަދި ހަޖަމުކުރަން އުނދަގޫ ވެސް އެއްޗެއް މެއެވެ. އޭގެ މޫނުމަތި ކަޅުވެފައި ހުތުރެވެ."

ރަސްގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ! "އަޖައިބެކެވެ! ދެންމެ ކަލޭ ބަށީގެ މޮޅު ވާހަކަދައްކައި އެއަށް ތައުރީފު ކުރިއެވެ. މިހާރު އޭގެ ނުރަނގަޅު ވާހަކަ ދައްކައި އެއަށް ލައުނަތް ދެނީ ހެއްޔެވެ؟ އެކައްޗެއް އެއް ވަގުތެއްގައި ރަނގަޅުވެފައި ނުރަނގަޅުވަނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟

ދެން ރަސްގެފާނަށް، ޚާދިމު ދެންނެވިއެވެ. "ނިކަން ބައްލަވާށެވެ! އަޅުގަނޑަކީ މަނިކުފާނުގެ ޚާދިމެކެވެ. ބަށީގެ ޚާދިމެއް ނޫނެވެ. އެހެންވީމާ މަނިކުފާނު އާނއެކޭ ވިދާޅުވުމުން އަޅުގަނޑު މަނިކުފާނަށް ދަންނަވަން ޖެހެނީ އާދޭހެވެ! މަނިކުފާނު ނޫނެކޭ ވިދާޅުވެއްޖެ ނަމަ އަޅުގަނޑު ވެސް މަނިކުފާނާ އެއްބަސްވެ، ނޫނެކޭ ދަންނަވަން ޖެހެއެވެ. ހަގީގަތް އޮތް ގޮތާ މެދު ވިސްނައި ހަގީގަތް ހޯދަން މަސައްކަތްކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނާ ބެހޭ ކަމެއް ނޫނެވެ!

އާދެ! އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ވެސް ބައްޓޭން ހާދަ ގިނައެވެ!